Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ:                                                                           
Τίτλος της έρευνας – Όνομα μαθητή- Σχολείο- Τάξη- Ημερομηνία. Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και ακριβής (12-15 λέξεις). Θα περιέχει τις μεταβλητές της έρευνας, τι μελετήθηκε και (αν είναι δυνατόν) τα όριά της.

2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το υπογεγραμμένο συμβόλαιο έχει δοθεί στην τάξη .

 3.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Ο πίνακας περιεχομένων περιλαμβάνει κατάλογο των κεφαλαίων, κατάλογο των πινάκων, των διαγραμμάτων και των εικόνων που, ενδεχομένως, περιέχει η εργασία.

 5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η περίληψη δεν υπερβαίνει, σε έκταση, την μια σελίδα και αναφέρει, συνήθως, ότι, « Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη του………………και εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Γ΄Γυμνασίου. Στην Εισαγωγή αναφέρεται……………… ,το Θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει………… , το Ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει…………, το συμπέρασμα είναι………………..

 6.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εισαγωγή δεν είναι μεγαλύτερη από τρεις σελίδες και περιλαμβάνει τα εξής:

6.1. Παρουσίαση του προβλήματος
Ο μαθητής ως ερευνητής περιγράφει τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη έρευνα. Περιλαμβάνει επίσης:
Α. Μεταβλητές (Ανεξάρτητες, Εξαρτημένες)
Β. Οριοθέτηση (Τι ερευνήθηκε ακριβώς)

6.2. Υπόθεση της έρευνας
Ποιο αναμένει εκ των προτέρων, ο ερευνητής, να είναι το συμπέρασμα της έρευνας.

6.3. Μεθοδολογία της έρευνας
Σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει για τον έλεγχο την ορθότητας της υπόθεσης.

6.4. Σκοπός της έρευνας
Αναφέρεται στο που στοχεύει η έρευνα, τι προσφέρει, σε ποιους μπορεί να είναι χρήσιμη (κοινωνικές ανάγκες), το είδος της έρευνας και τα ερωτήματα στα οποία καλείται να δώσει απάντηση.

6.5. Παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματά της έρευνας
Παρουσιάζονται όλες οι ελεγχόμενες μεταβλητές και ο τρόπος ελέγχου τους. Οι παράγοντες αυτοί θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν (ή έχουν αμελητέα επίδραση) στα αποτελέσματα της έρευνας .

6.6. Όρια της έρευνας
Είναι παράγοντες που επηρεάζουν και περιορίζουν την αξιοπιστία της, οφειλόμενοι στις περιορισμένες δυνατότητες του ερευνητή.
Π.χ. περιορισμένος αριθμός πειραμάτων, περιορισμένη διάρκεια της Έρευνας, επίδραση προηγούμενων ερευνών στο δείγμα, περιορισμένη ακρίβεια οργάνων, απλοποιήσεις των προβλημάτων, παραδοχές, κόστος.


7.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το Θεωρητικό δεν είναι μεγαλύτερο από πέντε σελίδες. Σε αυτό εντάσσονται υπάρχουσες πληροφορίες γύρω από το θέμα που προήλθαν από πηγές όπως βιβλία, περιοδικά, προηγούμενες μελέτες, ειδικούς πάνω στο θέμα, καθώς και το διαδίκτυο, όχι όμωςσελίδες κατεβασμένες αυτούσιες από το αυτό. Περιλαμβάνει:

7.1. Ιστορική αναδρομή-γενικά στοιχεία
Αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη του θέματος και την σημερινή έκταση του προβλήματος

7.2. Ορισμοί των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν
Αναφέρονται οι ορισμοί των σημαντικών για την έρευνα εννοιών, όπως αυτές έχουν βρεθεί στην διαθέσιμη βιβλιογραφία.

7.3. Εποπτικό υλικό
Σχετικοί πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες.


8.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Στο Ερευνητικό Μέρος περιλαμβάνονται τα εξής: (ανάλογα με το θέμα της εργασίας, όχι όλα αναγκαστικά)

8.1. Έρευνα στην Αγορά.
Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα έρευνας για σχετικά με το θέμα προϊόντα που πωλούνται στην Αγορά(Αφορά την έρευνα δημοσκόπησης).

8.2 Έρευνα στο Κοινό.
Περιλαμβάνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για το θέμα στο οποίο έχει ζητηθεί η γνώμη του Κοινού(Αφορά την έρευνα δημοσκόπησης).

8.3 Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας ή προϊόντος
Περιγράφει σε μορφή νοητικού ή εννοιολογικού χάρτη ή διαγράμματος ροής, τον σχεδιασμό και τα βήματα της πειραματικής διαδικασίας ή της κατασκευής του προϊόντος. Περιλαμβάνει επίσης κάποιο σχέδιο ή σκαρίφημα του προϊόντος.

8.4.Περιγραφή διαδικασίας πειράματος ή κατασκευής προϊόντος
Παραθέτει τις μετρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του πειράματος και την παρουσίαση τους μέσα από κείμενα, πίνακες, διαγράμματα, κ.λπ. ή τα στάδια κατασκευής του προϊόντος.

8.5.Ανάλυση αποτελεσμάτων ή έλεγχος προϊόντος
Περιλαμβάνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του πειράματος και την απεικόνισή τους σε γραφήματα του Excel.

8.6.Κατάλογος υλικών και μέσων
Περιλαμβάνει υλικά (μηχανήματα, υλικά κατασκευής, εργαλεία κ.λπ.) ή άυλα (ερωτηματολόγια, στατιστικά δελτία κ.λπ.) που επινοήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον ερευνητή.

8.5.Φωτογραφίες του πειράματος ή προϊόντος


9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Περιλαμβάνει ένα κατάλογο συμπερασμάτων, με σαφείς και κατανοητούς όρους. Τα συμπεράσματα αναφέρουν πάντα την αποδοχή ή απόρριψη της αρχικής υπόθεσης


10.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Προτάσεις για νέα συμπληρωματική έρευνα και μελλοντική διερεύνηση των ελεγχόμενων μεταβλητών


11.ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Περιγράφεται η αξιολόγηση της εργασίας από τον ίδιο τον συντάκτη της. Αναφέρονται τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις που έκανε, η τήρηση η όχι του χρονοδιαγράμματος κλπ


10.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Περιλαμβάνει κατάλογο των βιβλίων ή άλλων πηγών (διευθύνσεις Internet, περιοδικά), που χρησιμοποιήθηκαν.

Για κάθε βιβλίο, περιοδικό ή άρθρο αναφέρεται με τη σειρά: Επίθετο και όνομα συγγραφέα, τίτλος συγγράμματος, εκδοτικός οίκος, ημερομηνία έκδοσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου