Πέμπτη, 28 Ιανουαρίου 2016

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
1.ΕΞΩΦΥΛΛΟ:                                                                           
Τίτλος της έρευνας – Όνομα μαθητή- Σχολείο- Τάξη- Ημερομηνία. Ο τίτλος της εργασίας πρέπει να είναι σύντομος και ακριβής (12-15 λέξεις). Θα περιέχει τις μεταβλητές της έρευνας, τι μελετήθηκε και (αν είναι δυνατόν) τα όριά της.

2. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΜΑΘΗΣΗΣ
Το υπογεγραμμένο συμβόλαιο έχει δοθεί στην τάξη .

 3.ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 4.ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Ο πίνακας περιεχομένων περιλαμβάνει κατάλογο των κεφαλαίων, κατάλογο των πινάκων, των διαγραμμάτων και των εικόνων που, ενδεχομένως, περιέχει η εργασία.

 5.ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η περίληψη δεν υπερβαίνει, σε έκταση, την μια σελίδα και αναφέρει, συνήθως, ότι, « Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε με την επίβλεψη του………………και εντάσσεται στα πλαίσια του μαθήματος της Τεχνολογίας Γ΄Γυμνασίου. Στην Εισαγωγή αναφέρεται……………… ,το Θεωρητικό μέρος περιλαμβάνει………… , το Ερευνητικό μέρος περιλαμβάνει…………, το συμπέρασμα είναι………………..

 6.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η Εισαγωγή δεν είναι μεγαλύτερη από τρεις σελίδες και περιλαμβάνει τα εξής:

6.1. Παρουσίαση του προβλήματος
Ο μαθητής ως ερευνητής περιγράφει τους λόγους για τους οποίους αποφάσισε να ασχοληθεί με τη συγκεκριμένη έρευνα. Περιλαμβάνει επίσης:
Α. Μεταβλητές (Ανεξάρτητες, Εξαρτημένες)
Β. Οριοθέτηση (Τι ερευνήθηκε ακριβώς)

6.2. Υπόθεση της έρευνας
Ποιο αναμένει εκ των προτέρων, ο ερευνητής, να είναι το συμπέρασμα της έρευνας.

6.3. Μεθοδολογία της έρευνας
Σύντομη περιγραφή της μεθοδολογίας που θα ακολουθήσει για τον έλεγχο την ορθότητας της υπόθεσης.

6.4. Σκοπός της έρευνας
Αναφέρεται στο που στοχεύει η έρευνα, τι προσφέρει, σε ποιους μπορεί να είναι χρήσιμη (κοινωνικές ανάγκες), το είδος της έρευνας και τα ερωτήματα στα οποία καλείται να δώσει απάντηση.

6.5. Παράγοντες που δεν επηρεάζουν τα αποτελέσματά της έρευνας
Παρουσιάζονται όλες οι ελεγχόμενες μεταβλητές και ο τρόπος ελέγχου τους. Οι παράγοντες αυτοί θεωρείται ότι δεν επηρεάζουν (ή έχουν αμελητέα επίδραση) στα αποτελέσματα της έρευνας .

6.6. Όρια της έρευνας
Είναι παράγοντες που επηρεάζουν και περιορίζουν την αξιοπιστία της, οφειλόμενοι στις περιορισμένες δυνατότητες του ερευνητή.
Π.χ. περιορισμένος αριθμός πειραμάτων, περιορισμένη διάρκεια της Έρευνας, επίδραση προηγούμενων ερευνών στο δείγμα, περιορισμένη ακρίβεια οργάνων, απλοποιήσεις των προβλημάτων, παραδοχές, κόστος.


7.ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το Θεωρητικό δεν είναι μεγαλύτερο από πέντε σελίδες. Σε αυτό εντάσσονται υπάρχουσες πληροφορίες γύρω από το θέμα που προήλθαν από πηγές όπως βιβλία, περιοδικά, προηγούμενες μελέτες, ειδικούς πάνω στο θέμα, καθώς και το διαδίκτυο, όχι όμωςσελίδες κατεβασμένες αυτούσιες από το αυτό. Περιλαμβάνει:

7.1. Ιστορική αναδρομή-γενικά στοιχεία
Αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη του θέματος και την σημερινή έκταση του προβλήματος

7.2. Ορισμοί των εννοιών που θα χρησιμοποιηθούν
Αναφέρονται οι ορισμοί των σημαντικών για την έρευνα εννοιών, όπως αυτές έχουν βρεθεί στην διαθέσιμη βιβλιογραφία.

7.3. Εποπτικό υλικό
Σχετικοί πίνακες, διαγράμματα και φωτογραφίες.


8.ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Στο Ερευνητικό Μέρος περιλαμβάνονται τα εξής: (ανάλογα με το θέμα της εργασίας, όχι όλα αναγκαστικά)

8.1. Έρευνα στην Αγορά.
Περιλαμβάνει τα αποτελέσματα έρευνας για σχετικά με το θέμα προϊόντα που πωλούνται στην Αγορά(Αφορά την έρευνα δημοσκόπησης).

8.2 Έρευνα στο Κοινό.
Περιλαμβάνει τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου για το θέμα στο οποίο έχει ζητηθεί η γνώμη του Κοινού(Αφορά την έρευνα δημοσκόπησης).

8.3 Σχεδιασμός πειραματικής διαδικασίας ή προϊόντος
Περιγράφει σε μορφή νοητικού ή εννοιολογικού χάρτη ή διαγράμματος ροής, τον σχεδιασμό και τα βήματα της πειραματικής διαδικασίας ή της κατασκευής του προϊόντος. Περιλαμβάνει επίσης κάποιο σχέδιο ή σκαρίφημα του προϊόντος.

8.4.Περιγραφή διαδικασίας πειράματος ή κατασκευής προϊόντος
Παραθέτει τις μετρήσεις που έγιναν κατά τη διάρκεια του πειράματος και την παρουσίαση τους μέσα από κείμενα, πίνακες, διαγράμματα, κ.λπ. ή τα στάδια κατασκευής του προϊόντος.

8.5.Ανάλυση αποτελεσμάτων ή έλεγχος προϊόντος
Περιλαμβάνει την επεξεργασία των αποτελεσμάτων του πειράματος και την απεικόνισή τους σε γραφήματα του Excel.

8.6.Κατάλογος υλικών και μέσων
Περιλαμβάνει υλικά (μηχανήματα, υλικά κατασκευής, εργαλεία κ.λπ.) ή άυλα (ερωτηματολόγια, στατιστικά δελτία κ.λπ.) που επινοήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν από τον ερευνητή.

8.5.Φωτογραφίες του πειράματος ή προϊόντος


9.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Περιλαμβάνει ένα κατάλογο συμπερασμάτων, με σαφείς και κατανοητούς όρους. Τα συμπεράσματα αναφέρουν πάντα την αποδοχή ή απόρριψη της αρχικής υπόθεσης


10.ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Προτάσεις για νέα συμπληρωματική έρευνα και μελλοντική διερεύνηση των ελεγχόμενων μεταβλητών


11.ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Περιγράφεται η αξιολόγηση της εργασίας από τον ίδιο τον συντάκτη της. Αναφέρονται τα τυχόν λάθη ή παραλείψεις που έκανε, η τήρηση η όχι του χρονοδιαγράμματος κλπ


10.ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Περιλαμβάνει κατάλογο των βιβλίων ή άλλων πηγών (διευθύνσεις Internet, περιοδικά), που χρησιμοποιήθηκαν.

Για κάθε βιβλίο, περιοδικό ή άρθρο αναφέρεται με τη σειρά: Επίθετο και όνομα συγγραφέα, τίτλος συγγράμματος, εκδοτικός οίκος, ημερομηνία έκδοσης.

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2016

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1)          Σε τι μας βοηθάει η έρευνα;
             

      Η έρευνα είναι μια από τις σημαντικότερες δραστηριότητες στη σύγχρονη εποχή και αφορά όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Τα επιτεύγματα της επιστημονικής έρευνας είναι ιδιαίτερα αισθητά στις θετικές επιστήμες και οι επιδράσεις τους φαίνονται στην καθημερινή μας ζωή. Έτσι η έρευνα:

·         Συντελεί στην καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών
·         Αναπτύσσει συνθετικά υλικά
·         Βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας
·         Προσπαθεί να βρει λύσεις σε διάφορα προβλήματα
·         Ελαχιστοποιεί το κόστος παραγωγής
·         Συμβάλλει στη σχεδίαση νέων προϊόντων
·         Βελτιώνει όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της βιομηχανίας ή της επιχείρησης.
·         Συμβάλλει στην καταπολέμηση ασθενειών
·         Δημιουργεί ανθεκτικές ποικιλίες φυτών σε έντομα ή ζιζάνια
·         Βελτιώνει τις σύγχρονες κατασκευές
·         Μπορεί να μας οδηγήσει σε εφευρέσεις      κ.λ.π.


Τα είδη των ερευνών που θα εξετασθούν είναι τα εξής:

1. Πειραματική έρευνα. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει πείραμα στο οποίο εξετάζεται η σχέση μεταξύ δύο μεταβλητών. Πχ μια απλή τέτοια έρευνα θα μπορούσε να εξετάζει τη σχέση  ηλεκτρικού ρεύματος – αντίστασης (με σταθερή τάση). Προφανώς, μια τέτοια απλοϊκή έρευνα δεν μπορεί από μόνη της να στοιχειοθετήσει μια εργασία αλλά θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει την παρουσίαση της σημασίας της στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εφαρμογές κλπ.

2. Περιγραφική έρευνα. Η έρευνα αυτή δεν περιλαμβάνει πείραμα αλλά συνίσταται να περιλαμβάνει κάποιου είδους μέτρηση, έστω με τη μέθοδο της παρατήρησης. Πχ. Γίνεται η υπόθεση ότι η τιμή των κινητών τηλεφώνων εξαρτάται κυρίως από κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους. Μια περιγραφική έρευνα μπορεί να περιλαμβάνει τη διερεύνηση μέσα από διαφημιστικά φυλλάδια των βασικών χαρακτηριστικών των κινητών και την επιβεβαίωση ή όχι αυτής της υπόθεσης.
Δεν συνίσταται η περιγραφική έρευνα να περιλαμβάνει μόνο βιβλιογραφική έρευνα και παρουσίαση στοιχείων άλλων ερευνών, όπως πολλές φορές γίνεται στα σχολεία.

3. Έρευνα Δημοσκόπησης. Μια έρευνα δημοσκόπησης μπορεί να αξιοποιηθεί, όταν περιλαμβάνει κάποια στοιχεία τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για κάποιο σκοπό και όχι απλά για να αποτυπώσει μια κατάσταση. Όταν δηλαδή αξιοποιείται για τη δημιουργία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.  Πχ δεν νομίζουμε ότι ενδιαφέρει το συγκεκριμένο μάθημα  μια έρευνα η οποία αποτυπώνει το είδος της μουσικής που προτιμούν οι μαθητές του σχολείου μας. Μια τέτοια έρευνα θα μπορούσε όμως να γίνει, με σκοπό να δημιουργηθεί μια ραδιοφωνική εκπομπή πχ σε cd ή στο Ιντερνετ, την οποία στη συνέχεια οι μαθητές θα κληθούν να την αξιολογήσουν με νέα έρευνα. Επίσης, για να αποφύγουμε τις δύο έρευνες, ο μαθητής θα μπορούσε να αντλήσει στοιχεία από παλαιότερες δημοσιευμένες έρευνες, με βάση αυτά να δημιουργήσει τη ραδιοφωνική  εκπομπή του και στη συνέχεια να κάνει την αποτίμησή της μέσω δημοσκόπησης.

6)   Τι είναι οι σταθερές και οι μεταβλητές στην ερευνητική ορολογία;
 
Σταθερές και Μεταβλητές στην Ερευνητική ορολογία

Σταθερές:

Είναι τα χαρακτηριστικά  ή οι παράγοντες εκείνοι που παραμένουν στην ίδια κατάσταση (δηλ. δεν μεταβάλλονται, δεν έχουν διαφορετικές τιμές) για τα διάφορα στοιχεία ενός συνόλου,  για όλες τις παρατηρήσεις της συγκεκριμένης έρευνας.

Παράδειγμα σταθεράς :

Σύνολο:   "Πολίτες της Ελλάδας"
Σταθερά:  "Υπηκοότητα"

Μεταβλητή :

Είναι το χαρακτηριστικό ή ο παράγων που μεταβάλλεται, δηλ. δεν παραμένει σε σταθερή κατάσταση (τιμή) κατά τη διάρκεια της έρευνας..
Στην έρευνα η μεταβλητή πρέπει  να μπορεί να μετρηθεί ή να καθοριστεί με ακρίβεια.

Παραδείγματα μεταβλητών:
Ύψος, βάρος, εμβαδόν τάξης, χρόνος μελέτης κ.λ.π.
         Άλλες μεταβλητές:
 Η νοημοσύνη, το άγχος, το φύλο, η  προσωπικότητα, "οι γνώσεις που έχουν οι νέοι για το ΑΙDS", τα ενδιαφέροντα, οι στάσεις, "η στάση απέναντι στην εισαγωγή της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία", "η επαγγελματική επίδοση", "η σχολική επίδοση" κ.λ.π.     (ψυχολογικές ή υποθετικές ή κατασκευασμένες μεταβλητές).


Μεταβλητές:

Ανεξάρτητη μεταβλητή:

 Στην Πειραματική έρευνα ο   ερευνητής   μπορεί  να την  αλλάξει, (να διαφοροποιήσει τις  τιμές  της) ενώ παρατηρεί τις αλλαγές που συμβαίνουν στην εξαρτημένη μεταβλητή.
Στην περιγραφική έρευνα η  μεταβολή στην  ανεξάρτητη  μεταβλητή γίνεται  ανεξάρτητα από  τη θέληση του ερευνητή
Εξαρτημένη μεταβλητή:
Είναι  εκείνη στην οποία  εστιάζουμε  την   προσοχή  μας και στην οποία  παρατηρούμε τις  μεταβολές  που  συμβαίνουν από  την   επενέργεια     της ανεξάρτητης μεταβλητής.
Η  εξαρτημένη  μεταβλητή  δεν  επηρεάζεται άμεσα  από  τον  ερευνητή.

Ελεγχόμενες μεταβλητές:
Είναι  εκείνες  που ο  ερευνητής  αποφασίζει να διατηρήσει σταθερές σ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας.
Μπορούμε να τις βρούμε αν απαντήσουμε στο  ερώτημα:
«Εκτός από την ανεξάρτητη μεταβλητή, ποιοι άλλοι παράγοντες μπορεί να επηρεάζουν την εξαρτημένη μεταβλητή;»
8)    Σχέση μεταξύ μεταβλητών:

  Από τις σημαντικότερες φροντίδες των ερευνητών είναι να προσπαθήσουν να βρουν αποδεικτικά στοιχεία που να δείχνουν ότι οι μεταβολές σε μια μεταβλητή  (Ανεξάρτητη μεταβλητή) προκαλούν μεταβολές στη δεύτερη μεταβολή (Εξαρτημένη μεταβλητή)  αφού σταθεροποιήσουν τους υπόλοιπους παράγοντες (ελεγχόμενες μεταβλητές).
  Οι ερευνητές προσπαθούν να βρουν μια σχέση της μορφής:
ψ = σ(χ)     όπου  χ = ανεξάρτητη μεταβλητή
                   και    ψ = εξαρτημένη μεταβλητή
και να προχωρήσουν αν είναι δυνατόν στη δημιουργία νόμου.
  Η ανεξάρτητη μεταβλητή προηγείται, η εξαρτημένη έπεται. Μερικές φορές μπορεί να αποδειχτεί ότι η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι το αίτιο της εξαρτημένης (που είναι το αποτέλεσμα), άλλες φορές όχι.

  Ο ερευνητής πολύ συχνά μπορεί να αλλάξει την ανεξάρτητη μεταβλητή (Δες παράδειγμα 1), μερικές φορές όμως δεν μπορεί. (Δες παράδειγμα 2)

Παραδείγματα:

1)  Γίνεται έρευνα με τίτλο:
"Επίπτωση που έχει η μέθοδος διδασκαλίας στην επίδοση των μαθητών στο διαγώνισμα που θα επακολουθήσει"
Η μέθοδος διδασκαλίας μπορεί να διαφοροποιηθεί από τον ερευνητή (Ανεξάρτητη μεταβλητή).
Ο ερευνητής παρατηρεί και μετρά τα αποτελέσματα στην επίδοση των μαθητών στο διαγώνισμα που επακολουθεί σε πολλές ισοδύναμες ομάδες. Η επίδοση των μαθητών είναι εξαρτημένη μεταβλητή.
2)      Γίνεται έρευνα με τίτλο:
"Επίπτωση που έχει στην επίδοση  των μαθητών (εξαρτημένη μεταβλητή) η κοινωνική τους προέλευση (ανεξάρτητη μεταβλητή)"